Essential 25000 English-Polish Law Dictionary

Essential 25000 English-Polish Law Dictionary

4.11 - 1251 ratings - Source

The Essential 25000 English-Polish Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible. NiezbA™dne 25000 angielsko-polski sA‚ownik Prawo jest doskonaA‚ym AorA³dA‚em gdziekolwiek jesteA›; to proste narzA™dzie, ktA³re ma tylko sA‚owa, ktA³re chcA… i potrzebujA…!CaA‚y sA‚ownik jest alfabetyczna lista sA‚A³w prawa, z definicji. Ten ebook jest A‚atwe do zrozumienia przewodnik znaczeniu prawa dla kaA¼dego, tak czy inaczej w kaA¼dej chwili.ZawartoA›A‡ tej ksiA…A¼ki elektronicznej jest uA¼ywane tylko w celach informacyjnych i bezcenne odniesienie prawne dla kaA¼dego systemu prawnego. To zawsze dobry pomysA‚, aby skonsultowaA‡ siA™ z profesjonalnym prawnikiem lub adwokat z kwestiami prawnymi. Wystarczy pamiA™taA‡ o jednej rzeczy, A¼e nauka nigdy siA™ nie koA„czy! CzytaA‡, czytaA‡, czytaA‡! I pisaA‡, pisaA‡, pisaA‡! PodziA™kowania dla mojej cudownej A¼onie Beth (Griffo) Nguyen i moi synowie Taylor Nguyen niesamowite i Ashton Nguyen za ich miA‚oA›A‡ i wsparcie, bez ich wsparcia emocjonalnego i pomocy, A¼aden z tych jA™zykA³w i edukacyjnych ksiA…A¼ek elektronicznych audio byA‚oby moA¼liwe.1215 admit adAmmitAmted adAmmitAmting vt 1- to concede as true or valid- make an admission of 2- to allow to be entered or offered [admitted ... of a freehold; it is of three kinds, namely uponavoluntary grant by the lord) upon a surrender by the former tenant and upon descent. wstA™p , Pol. ... to jest z trzech rodzajA³w, a mianowicie uponavoluntary dotacji przez pana) po kapitulacji przez byA‚ego lokatora i na zejA›cie.


Title:Essential 25000 English-Polish Law Dictionary
Author:Nam Nguyen
Publisher:Nam Nguyen - 2015-06-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming