FreeBSD. От новичка к профессионалу, 2 изд

FreeBSD. От новичка к профессионалу, 2 изд

4.11 - 1251 ratings - Source

EœEdN‚EmN€EcEdEr E¾N€EcEmE½N‚EcN€E¾E²EdE½ E½Ed EiE¾NErEmEaE½EcEm E²EmN€NEcEc E¾EiEmN€EdN†EcE¾E½E½N‹N… NEcNN‚EmE¼ FreeBSD, EnEpEi-BSD, OpenBSD. Ei EiE¾EmEcN†EcEc N‚EcEiEcN‡E½E¾E³E¾ EiE¾ErNŒEmE¾E²EdN‚EmErN BSD EiE¾EoEdEmEdE½E¾, EoEdEo NEdE¼E¾NN‚E¾NN‚EmErNŒE½E¾ E½EdNN‚N€E¾EcN‚NŒ Ec E¾EiN‚EcE¼EcEmEcN€E¾E²EdN‚NŒ NN‚Nƒ E¾EiEmN€EdN†EcE¾E½E½NƒNŽ NEcNN‚EmE¼Nƒ. EžNE¾EpE¾Em E²E½EcE¼EdE½EcEm NƒEaEmErNEmN‚NN EiE¾E²NEmEaE½EmE²E½N‹E¼ EmEdEaEdN‡EdE¼ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€Ed. EnEdNNE¼E¾N‚N€EmE½E¾ N€EmEmEmN€E²E½E¾Em EoE¾EiEcN€E¾E²EdE½EcEm, E½EdNN‚N€E¾E¹EoEd NEmN‚EmE²N‹N… NEmN€E²EcNE¾E², E¾N€E³EdE½EcEmEdN†EcN RAID-E¼EdNNEcE²E¾E² (CCD Ec graid), EpE¾N€NŒEpEd N N€EmEoErEdE¼E½N‹E¼Ec EpEdE½E½EmN€EdE¼Ec Ec NEiEdE¼E¾E¼ (Rejik, squidGuard), EdE½EdErEcEm EpNƒN€E½EdErE¾E² NEmN€E²EmN€Ed, EiE¾EaNN‡EmN‚ N‚N€EdN„EcEoEd, E¼E¾E½EcN‚E¾N€EcE½E³ NEmN‚Ec Ec EaN€. EŸE¾EaN€E¾EpE½E¾ E¾EiEcNEdE½Ed E½EdNN‚N€E¾E¹EoEd EiE¾N‡N‚E¾E²E¾E³E¾ NEmN€E²EmN€Ed (Postfix), Web-NEmN€E²EmN€Ed (Apache) E² NE²NEmEoEm N EcE½N‚EmN€EiN€EmN‚EdN‚E¾N€E¾E¼ PHP Ec NEmN€E²EmN€E¾E¼ EpEdEm EaEdE½E½N‹N… MySQL, NEmN€E²EmN€E¾E² DNS/DHCP/FTP Ec EaN€NƒE³EcN… NEmN‚EmE²N‹N… NErNƒEpEp. EŸN€EcE²E¾EaNN‚NN N€EmEoE¾E¼EmE½EaEdN†EcEc EiE¾ EmEdN‰EcN‚Em N€EdNNE¼E¾N‚N€EmE½E½N‹N… E² EoE½EcE³Em NEmN‚EmE²N‹N… NErNƒEpEp. E’E¾ E²N‚E¾N€E¾E¼ EcEmEaEdE½EcEc N€EdNNE¼E¾N‚N€EmE½N‹ EcE½N‚EmE³N€EdN†EcN N Windows-NEmN‚NŒNŽ (ActiveDirectory, NE¾EmEaEdE½EcEm Primary Domain Controller E½Ed EpEdEmEm FreeBSD), EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EcN€E¾E²EdE½EcEm ZFS, Ed N‚EdEoEpEm E¾NE¾EpN‹Em E²EdN€EcEdE½N‚N‹ NƒNN‚EdE½E¾E²EoEc FreeBSD (NƒNN‚EdE½E¾E²EoEd E½Ed ZFS, E½Ed RAID1, N€NƒN‡E½EdN NƒNN‚EdE½E¾E²EoEd NEcNN‚EmE¼N‹ EpEmEm EcE½NN‚EdErErNN‚E¾N€Ed).postfix EpErEdE³E¾EaEdN€N E¼E¾EaNƒErNŒE½E¾E¹ NN‚N€NƒEoN‚NƒN€Em N€EdNN…E¾EaNƒEmN‚ E¼EmE½NŒNˆEm NEcNN‚EmE¼E½N‹N…N€EmNNƒN€NE¾E², E¾NE¾EpEmE½E½E¾ E²E¾ E²N€EmE¼N EiN€E¾NN‚E¾N EiE¾N‡N‚E¾E²E¾E¹ NEcNN‚EmE¼N‹, ... EŸEnE˜EœE•EsEEE˜E• E’ EaN€NƒE³EcN… E¼E¾EcN… EoE½EcE³EdN… N€EdNNE¼EdN‚N€EcE²EdNŽN‚NN EcE½N‹Em EiN€E¾E³N€EdE¼E¼N‹ a€” E½EdEiN€EcE¼EmN€, E² aquot;EiEmN€E²EmN€E½E¾E¼ EiN€EcE¼EmE½EmE½EcEc Linuxaquot;1 E¾EiEcNEdE½Ed QMail. ... FreeBSD EiE¾EaN€E¾EpE½E¾ EcEmErE¾EpEmE½ E½Ed NErEmEaNƒNŽN‰EmE¹ NN‚N€EdE½EcN‡EoEm: http://sysadminpages.com/2009/ 07/freebsd-exim-dovecot-mysql/.


Title:FreeBSD. От новичка к профессионалу, 2 изд
Author:Колисниченко Денис Николаевич
Publisher:БХВ-Петербург - 2012
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming