Visual C++ и MFC

Visual C++ и MFC

4.11 - 1251 ratings - Source

EšE½EcE³Ed EiN€EmEaE½EdEmE½EdN‡EmE½Ed EaErN E¾EpNƒN‡EmE½EcN N€EdEmN€EdEpE¾N‚EoEm N€EdEmErEcN‡E½N‹N… N‚EcEiE¾E² Windows-EiN€EcErE¾EpEmE½EcE¹ N EcNEiE¾ErNŒEmE¾E²EdE½EcEmE¼ EpEcEpErEcE¾N‚EmEoEc MFC E² NN€EmEaEm Microsoft Visual Studio Ei++. EžEiEcNEdE½E¾ NE¾EmEaEdE½EcEm Ec N€EdEpE¾N‚Ed N NErEmE¼EmE½N‚EdE¼Ec EcE½N‚EmN€N„EmNEd EiN€EcErE¾EpEmE½EcN: E¾EoE½Ed EaEcEdErE¾E³Ed, E¼EmE½NŽ, EiEdE½EmErNŒ NƒEiN€EdE²ErEmE½EcN, NN‚N€E¾EoEd NE¾NN‚E¾NE½EcN Ec EaN€. EŸE¾EoEdEmEdE½Ed N€EdEpE¾N‚Ed N E³N€EdN„EcN‡EmNEoEcE¼Ec Ec N‚EmEoNN‚E¾E²N‹E¼Ec N„EdE¹ErEdE¼Ec: E¾N‚E¾EpN€EdEpEmE½EcEm E³N€EdN„EcN‡EmNEoE¾E¹ Ec N‚EmEoNN‚E¾E²E¾E¹ EcE½N„E¾N€E¼EdN†EcEc, E¼EdNNˆN‚EdEpEcN€E¾E²EdE½EcEm EcEmE¾EpN€EdEpEmE½EcN, N€EdEpE¾N‚Ed N E¼EmN‚EdN„EdE¹ErEdE¼Ec, EiN€E¾NE¼E¾N‚N€ E²EcEaEmE¾N€E¾ErEcEoE¾E². EpEaEmErEmE½E¾ E²E½EcE¼EdE½EcEm N€EmEaEdEoN‚E¾N€Nƒ N€EmNNƒN€NE¾E², NE¾EmEaEdE½EcNŽ NEiN€EdE²E¾N‡E½E¾E¹ NEcNN‚EmE¼N‹ N EiE¾E¼E¾N‰NŒNŽ HTML Help WorkShop. EŸN€EcE²EmEaEmE½Ed NEiN€EdE²E¾N‡E½EdN EcE½N„E¾N€E¼EdN†EcN EiE¾ EoErEdNNEdE¼ Ec N„NƒE½EoN†EcNE¼ EpEcEpErEcE¾N‚EmEoEc MFC. EšE¾E¼EiEdEoN‚-EaEcNEo NE¾EaEmN€EpEcN‚ EaEmE¼E¾E½NN‚N€EdN†EcE¾E½E½N‹Em EiN€EcE¼EmN€N‹, N€EdNNE¼E¾N‚N€EmE½E½N‹Em E² EoE½EcE³Em. EcEdE¹ErN‹ EaErN EoE½EcE³Ec E¼E¾EpE½E¾ NEoEdN‡EdN‚NŒ EiE¾ NNN‹ErEoEm ftp://ftp.bhv.ru/9785977502849.zip... E¾N‚E¾EpN€EdEpEmE½EcEm E³ErEdE²E½E¾E³E¾ E¾EoE½Ed (E²N‹EmE¾E² N„NƒE½EoN†EcE¹ ShowWindow(), UpdateWindow (), ErEcNN‚EcE½E³ 1.2); pr1.cpp EiE¾EmEaEdE½EcEm E¾EpNŠEmEoN‚Ed EiN€EcErE¾EpEmE½EcN: Cpr1App theApp; [ WinMain() ] Cpr1App::InitInstance() LoadFrame() ShowWindow() UpdateWindow ()anbsp;...


Title:Visual C++ и MFC
Author:Сидорина Татьяна Леонидовна
Publisher:БХВ-Петербург - 2009
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming