Windows IT Pro/RE

Windows IT Pro/RE

4.11 - 1251 ratings - Source

Windows IT Pro/RE a€“ EiN€E¾N„EmNNEcE¾E½EdErNŒE½E¾Em EcEmEaEdE½EcEm E½Ed N€NƒNNEoE¾E¼ NEmN‹EoEm, N†EmErEcEoE¾E¼ Ec EiE¾ErE½E¾NN‚NŒNŽ EiE¾NE²NN‰EmE½E½E¾Em E²E¾EiN€E¾NEdE¼ N€EdEpE¾N‚N‹ N EiN€E¾EaNƒEoN‚EdE¼Ec NEmE¼EmE¹NN‚E²Ed Windows Ec N‚EmN…E½E¾ErE¾E³EcNE¼ EoE¾E¼EiEdE½EcEc Microsoft. E–NƒN€E½EdEr EiN€EmEaE½EdEmE½EdN‡EmE½ EaErN NEcNN‚EmE¼E½N‹N… EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€E¾E² Ec N€EdEmN€EdEpE¾N‚N‡EcEoE¾E².E’ E½E¾E¼EmN€Em:EcEmE¼Ed E½E¾E¼EmN€EdEŸN€EmEaNN‚EdE²ErEmE½EcN EaEcE½EdE¼EcN‡EmNEoE¾E³E¾ NƒEiN€EdE²ErEmE½EcN E² Azure SQL Database v12EŸNƒN‚EmE²E¾EaEcN‚EmErNŒ EiE¾ SQL Server 2014IT Ec EpEcEmE½EmNEŸEš E½Em NƒE¼EmN€: EoE¾E¼EiNŒNŽN‚EmN€N‹, EiErEdE½NˆEmN‚N‹ Ec EiN€EcEpN‹ErNŒE›EdEpE¾N€EdN‚E¾N€EcNE˜EmNƒN‡EdEmE¼ Office 2016 EaErN MacEŸEcNˆEmE¼ NN†EmE½EdN€EcEcE˜EmEpEdE²ErNEmE¼NN E¾N‚ EiEdEoEmN‚E½N‹N… N„EdE¹ErE¾E² Ec EiEmN€EmN…E¾EaEcE¼ E½Ed PowerShellE‘EmEmE¾EiEdNE½E¾NN‚NŒEnEdEmE²EmN€N‚N‹E²EdE½EcEm BitLocker: N‡N‚E¾ E½NƒEpE½E¾ EmE½EdN‚NŒ E¾Ep MBAMEiEiN€E¾NEc NEoNEiEmN€N‚EdEEd E²E¾EiN€E¾NN‹ N‡EcN‚EdN‚EmErEmE¹ E¾N‚E²EmN‡EdEmN‚ EœEdE¹EoEr EžN‚EcEc E¼E½E¾E³E¾Em EaN€NƒE³E¾EmTask View EsEoN€EdE½ 4 action center EsEoN€EdE½ 5 GodMode E’ Windows 10 E²E¾EmE²N€EdN‰EmE½ ErEmE³EmE½EaEdN€E½N‹E¹ AlN€EmEpEcE¼ E‘E¾E³EdAr. ... NEcNN‚EmE¼N‹ EšE¾E³EaEd E²N‹ NƒNN‚EdE½EdE²ErEcE²EdEmN‚Em Windows 10 EiE¾E²EmN€N… NNƒN‰EmNN‚E²NƒNŽN‰EmE¹ E¾EiEmN€EdN†EcE¾E½E½E¾E¹ NEcNN‚EmE¼N‹ Windows 7, Windows 8 EcErEc anbsp;...


Title:Windows IT Pro/RE
Author:Открытые системы
Publisher:Litres - 2015-06-01
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming